Zatvori close

Kodeks Ponašanja MET Group

UVOD

MET grupa integrirana je europska energetska kompanija sa sjedištem u Švicarskoj. Bavi se djelatnostima u pogledu energetske infrastrukture i industrijske imovine, prodaje plina i električne energije, kao i trgovanjem robom. MET grupa prisutna je u nekoliko država kroz podružnice, nacionalna tržišta plina i međunarodna tržišna čvorišta. MET Grupa u 80-postotnom je vlasništvu zaposlenika, te 20% u vlasništvu Keppel Corporation. MET Grupa danas broji više od 700 zaposlenika.

U Kodeksu ponašanja utvrđena su etička načela kojima je uređeno poslovanje MET grupe.

Kodeks ponašanja sastavni je dio dužnosti svih zaposlenika, Upravnog odbora i integriranih zaposlenika pružatelja usluga (zajedno: „Osoblje”) svih subjekata MET grupe. Kodeks ponašanja ključni je element i/ili funkcionalna odredba njihovog ugovora u radu, a njime se određuju temeljna pravila etičkog ponašanja.

Kodeks ponašanja dostupan je svim zaposlenicima, koji će primiti odgovarajuće osposobljavanje I informacije o sadržaju Kodeksa ponašanja, kao I normama, uredbama I direktivama, koje su od važnosti za njihove profesionalne djelatnosti.

Izvršni odbor pratit će usklađenost s Kodeksom ponašanja diljem cijele MET grupe. Načela i vrijednosti utvrđeni u Kodeksu ponašanja služe kao smjernice u odnosu na poslovne djelatnosti MET grupe te će posebno pomoći u stvaranju pozitivnog i motivirajućeg radnog okruženja za podršku uspješnom poslovanju kojim se podržavaju priznate korporativne norme i norme društvene odgovornosti.

Kodeks ponašanja može poslužiti samo kao skup općenitih smjernica i njime se ne može obuhvatiti svaka moguća situacija. Stoga, u sklopu ovoga Kodeksa ponašanja, MET grupa od svog Osoblja očekuje da primijene zdrav razum i da zatraže pomoć ili smjernice u vezi bilo kojeg pitanja o ponašanju u specifičnim situacijama tako da se posavjetuju s izravno nadređenom osobom ili bilo kojim članom Odbora za usklađenost MET grupe. Načela iz ovoga Kodeksa ponašanja mogu se dopuniti dodatnim dokumentima, uključujući direktivama i politikama. U slučaju nepodudaranja između Kodeksa ponašanja (ili druge dopunske dokumentacije) i lokalnih zakona ili propisa primjenjuju se pravila koja su stroža.

ETIČKA NAČELA

Integritet, poštenje, uzajamno poštovanje, profesionalizam i transparentnost temelji su poslovnog ponašanja MET grupe. Tim je načelima uređeno naše ponašanje prema našim radnim kolegama, kao i prema poslovnim partnerima, kupcima, državnim tijelima i javnosti.

MET grupa od Osoblja očekuje da se uvijek ponaša primjereno i odgovorno. Nasilje, diskriminacija i zlostavljanje neće se tolerirati.

POŠTOVANJE ZAKONA I PROPISA

Svi članovi Osoblja moraju u svakom trenutku poštovati sve mjerodavne zakone i propise, kao i interna pravila, naloge i postupke. Osoblje se mora upoznati s normama koje su od važnosti za njihove profesionalne djelatnosti.

MET grupa stavlja poseban naglasak na integritet svojih poslovnih partnera.

MET grupa poštuje sva mjerodavna pravila o borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i o odgovarajućim sankcijskim režimima.

SUKOBI INTERESA

Osobne, obiteljske ili druge veze Osoblja mogu doći u sukob s interesima MET grupe, njezinih poslovnih partnera ili kupaca. Od osoblja se traži da izbjegavaju sve situacije koje bi mogle dovesti do (procijenjenog) sukoba interesa.

Međutim, nije uvijek moguće spriječiti stvarne ili procijenjene sukobe interesa. U takvom je slučaju obavezno odmah obavijestiti izravno nadređenu osobu ili bilo kojeg člana Odbora za usklađenost MET grupe radi iznalaženja uzajamno prihvatljivog rješenja za nastalu situaciju.

Odgovarajući međusobni odnosi Osoblja moraju se priopćiti izravno nadređenoj osobi prilikom zasnivanja radnog odnosa u MET grupi. Funkcije na pola radnog vremena (političke dužnosti, mandati u izvršnim tijelima pravnih osoba, drugi radni odnosi itd.) moraju se priopćiti prije imenovanja ili prihvaćanja i treba ih odobriti Uprava. O svakoj izmjeni potrebno je obavijestiti izravno nadređenu osobu i člana Odbora za usklađenost MET grupe.

Osoblje smije aktivno sudjelovati u civilnom društvu izvan radnog vremena, što uključuje politički angažman. Takav angažman mora biti u skladu s etičkim vrijednostima MET grupe i ne smije biti protivan ulozi dotičnog člana Osoblja.

POVJERLJIVOST

S informacijama i poslovnim tajnama koje su povjerljive ili koje zbog drugih razloga nisu obavljene mora se postupati s oprezom. Povjerljive i nejavne informacije i poslovne tajne smiju se prenositi interno ili van radnog okruženja isključivo u skladu s mjerodavnim internim pravilima, kako tijekom radnog (ili sličnog) odnosa s MET grupom tako i nakon njega. Povjerljive i nejavne informacije moraju biti zaštićene od neovlaštenog pristupa prikladnim zakonskim, tehničkim i organizacijskim mjerama.

Svi članovi Osoblja moraju biti posebno oprezni prilikom postupanja s osobnim podacima, kao i drugim posebno osjetljivim informacijama poput strategija, planiranih spajanja i stjecanja, poslovnih transakcija u tijeku, izračuna cijena, ponuda ili skorih kadrovskih promjena u korporativnim funkcijama.

MET grupa od svih svojih zaposlenika, rukovoditelja i drugih dionika zahtijeva da se upoznaju s politikama i propisima (informacijske) sigurnosti. Lozinke, značke i ključevi moraju biti zaštićeni i ne smiju se davati trećim stranama.

VANJSKO PREDSTAVLJANJE

Interna i/ili vanjska komunikacija u ime MET grupe dozvoljena je isključivo onim članovima Osoblja koji za to imaju ovlaštenje.

U interakciji s dionicima Osoblje se uvijek mora ponašati suradnički, otvoreno i s poštovanjem.

PROFESIONALNI I FINANCIJSKI INTEGRITET

Osoblje mora štititi financijske interese MET grupe. MET grupa od svojeg Osoblja očekuje da prikazuje istinitu, točnu i objektivnu sliku MET grupe.

Osoblje mora čuvati imovinu MET grupe (uključujući sve predmete koje im je povjerila MET grupa) od gubitka, štete, zlouporabe, krađe, prijevare i sličnog te ograničiti uporabu koja nije vezana uz poslovanje na razumnu mjeru.

PODMIĆIVANJE I KORUPCIJA

Zabranjeno je primanje ili nuđenje osobne koristi (u obliku novca ili drugih usluga) s ciljem unapređenja položaja MET grupe s obzirom na (vladine) dužnosnike, konkurente, poslovne partnere i druge treće strane.

Svako mito ponuđeno Osoblju mora se bez odgađanja prijaviti bilo kojem članu Odbora za usklađenost MET grupe. Dozvoljeno je primanje i nuđenje uobičajenih poklona, koristi ili poziva manje vrijednosti. U slučaju bilo kakve sumnje u vezi s time jesu li pokloni, koristi ili pozivi primjereni, potrebno je kontaktirati izravno nadređenu osobu ili bilo kojeg člana Odbora za usklađenost MET grupe. Pokloni u gotovini, neovisno o iznosu, ne smiju se primati niti davati.

Dozvoljeni su primjereni dobrotvorni prilozi, podložno prethodnom savjetovanju s Upravom.

ZDRAVLJE I ZAŠTITA NA RADU

Zdravo, sposobno i motivirano Osoblje ključno je za dugoročni uspjeh MET grupe. Sigurnost i zaštita ljudi i okoliša prioritet su MET grupe.

MET grupa dizajnirala je sve radne prostore tako da budu u skladu s priznatim zahtjevima u pogledu zdravlja i zaštite na radu. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zahtjeve u pogledu zdravlja i zaštite na radu kod svog fizičkog rada koji se obavlja izvan uredske okoline.

MET grupa neprestano osposobljava i informira svoj Osoblje u pogledu normi zaštite na radu. Svaka izravno nadređena osoba odgovorna je za zaštitu zdravlja i sigurnosti svog Osoblja i prolazi odgovarajuće osposobljavanje.

Nedostaci i kršenja normi zdravlja i zaštite na radu moraju se odmah prijaviti u skladu s mjerodavnim internim pravilima bilo kojem članu Odbora za usklađenost MET grupe.

MET grupa predana je zaštiti zdravlja i sigurnosti trećih strana koje se nalaze unutar sfere utjecaja MET grupe (primjerice kao pružatelji usluga ili posjetitelji).

ODRŽIVOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

MET grupa preuzima odgovornost za zaštitu okoliša i održivo upravljanje prirodnim resursima. Svjesni smo da se kvaliteta života budućih generacija može očuvati isključivo poštovanjem priznatih ekoloških normi.

MET grupa aktivno sudjeluje u dijalozima s odgovarajućim skupinama dionika i podržava odabrane programe radi pozitivnog učinka na civilno društvo.

IZVJEŠĆIVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU KRŠENJA

Pravila utvrđena u Kodeksu ponašanja odražavaju poslovnu kulturu MET grupe i čine njezin sastavni dio. Svi članovi Osoblja odgovorni su za osiguravanje stalnog poštovanja ovih pravila.

MET grupa ne tolerira kršenja Kodeksa ponašanja te će poduzeti prikladne mjere ovisno o ozbiljnosti kršenja i stupnju krivnje. Moguće disciplinske mjere uključuju upozorenja, ukore i (izvanredni) otkaz ugovora o radu. U slučaju ozbiljnih kršenja MET grupa zadržava pravo obavijestiti tijela za kazneni progon i/ili pokrenuti postupak na temelju građanskog prava.

MET grupa potiče sve članove Osoblja da prijave svako ozbiljno kršenje Kodeksa ponašanja izravno nadređenoj osobi ili bilo kojem članu Odbora za usklađenost MET grupe. Svi prijavljeni slučajevi rješavat će se uz najstrožu moguću povjerljivost.